Контакты

Обратная связь

[cf7sr-simple-recaptcha]
Договір публічної оферти про надання послуг 1. Загальні положення 1.1. Фізична особа-підприємець Чаленко Юрій Олександрович (творчий псевдонім – Юрій Борисов, в подальшому – Виконавець) пропонує кожній особі, котра звернеться до Виконавця (в подальшому – Замовник), надання послуг з он-лайн доступу до відеозаписів будь-якого курсу лекцій та пов’язаних з ним матеріалів і послуг відповідно до пакету послуг, обраного Замовником на Веб-сайті Виконавця (в подальшому – Послуги).  1.2. Цей Договір відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором, умови якого однакові для всіх Замовників. 1.3. Цей Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України без його подальшого підписання і набуває юридичної сили з моменту отримання Виконавцем повної оплати вартості Послуг (акцепт). Акцептування публічної оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень. 1.4. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є повна оплата вартості Послуг Замовником, на підставі чого цей Договір стає обов’язковим до виконання для Виконавця і Замовника.  1.5. У цьому Договорі використовуються такі терміни: Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yuraborisov.com; Особистий кабінет Замовника – окрема сторінка на Веб-сайті Виконавця, до якої надається доступ Замовнику і з використанням якої здійснюється надання Послуг. 2. Предмет Договору. Склад Послуг 2.1. Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом надання доступу до: 2.1.1. відеозаписів будь-якого з курсів лекцій, що викладені російською мовою і пропонуються на Веб-сайті Виконавця;  2.1.2. інших матеріалів, пов’язаних з курсом лекцій, за вибором Замовника відповідно до пакетів Послуг, розміщених на Веб-сайті Виконавця. 2.2. Замовник підтверджує, що перед оплатою вартості Послуг Замовником був здійснений перегляд відеозаписів двох лекцій з відповідного курсу лекцій, до яких Виконавцем надано вільний доступ на Веб-сайті Виконавця. 2.3. Замовник підтверджує, що його задовольняє зміст курсу лекцій у вигляді переліку тем, які висвітлюються у лекціях відповідно до програми курсу лекцій, розміщеної на Веб-сайті Виконавця. Замовник погоджується з тим, що курс лекцій може не містити відповідей на окремі конкретні питання, які вже виникли чи в майбутньому виникнуть у Замовника і не включені до переліку тем, що становлять зміст цього курсу лекцій. Замовник підтверджує також, що його задовольняють манера подачі інформації та підхід Виконавця до викладення матеріалу, з якими Замовник ознайомився, переглянувши відеозаписи відповідно до п. 2.2. цього Договору.  2.4. Надання Послуг здійснюється в режимі он-лайн, для чого Замовник повинен мати доступ до мережі Інтернет. Будь-який інший вид доступу до Послуг, включаючи передання Замовнику носія/носіїв з відеозаписами курсу лекцій, цим Договором не передбачається. 3. Порядок надання та оплати Послуг 3.1. Замовник реєструється на Веб-сайті Виконавця, навівши своє ім’я та адресу електронної пошти. 3.2. Замовник обирає пакет Послуг та здійснює оплату у сумі, що становить 100% від вартості пакету Послуг, обраного Замовником, відповідно до ціни, зазначеної на Веб-сайті Виконавця.  3.3. Вартість Послуг визначається Виконавцем та зазначається на Веб-сайті Виконавця для кожного пакету послуг окремо.  3.4. Оплата пакету Послуг здійснюється Замовником через платіжну систему на Веб-сайті Виконавця або в інший спосіб, узгоджений Сторонами цього Договору. 3.5. Після отримання вартості обраного Замовником пакету Послуг Виконавець протягом 1 (одного) дня надсилає на електронну пошту Замовника, зазначену Замовником при реєстрації на Веб-сайті Виконавця, посилання на Особистий кабінет Замовника, де розміщені відеозаписи курсу лекцій та можуть розміщуватися інші матеріали відповідно до пакету Послуг, обраного Замовником. Доступ до відеозаписів курсу лекцій надається Замовнику строком на 1 (один) календарний рік, починаючи з дня надсилання на адресу електронної пошти Замовника посилання на Особистий кабінет Замовника. 4. Гарантії, права та обов’язки Сторін 4.1. Кожна із Сторін гарантує, що укладення цього Договору і виконання всіх обов’язків, передбачених ним, відповідає внутрішній волі Сторони та не суперечить будь-яким іншим зобов’язанням, взятим на себе до укладення цього Договору. 4.2. Кожна із Сторін гарантує, що вона має необхідний обсяг дієздатності, а також всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 4.3. Замовник має право: 4.3.1. користуватися Послугами відповідно до умов цього Договору; 4.3.2. вимагати від Виконавця належного надання Послуг відповідно до умов цього Договору. 4.4. Замовник зобов’язаний: 4.4.1. дотримуватися умов цього Договору; 4.4.2. при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті Виконавця навести достовірні дані; 4.4.3. не передавати третім особам відеозаписи курсу лекцій та інші матеріали, що входять до обраного Замовником пакету Послуг, на безоплатній чи оплатній основі. 4.5. Виконавець має право: 4.5.1. самостійно і на власний розсуд визначати змістовне наповнення пакетів Послуг, вартість кожного пакету Послуг, а також акції, спеціальні пропозиції, знижки щодо кожного пакету Послуг;  4.5.2. не здійснювати надання Послуг до моменту зарахування вартості оплати Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця. 4.6. Виконавець зобов’язаний:  4.6.1. надати Замовнику для ознайомлення текст цього Договору шляхом розміщення на Веб-сайті Виконавця; 4.6.2. здійснити надання Послуг відповідно до умов цього Договору. 5. Відповідальність Сторін 5.1. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які визначені в цьому Договорі. 5.2. Виконавець не несе відповідальності за використання Замовником інформації, одержаної Замовником у зв’язку з наданням Послуг, отримання чи неотримання Замовником прибутку, будь-якої іншої вигоди майнового чи немайнового характеру. 5.3. Замовник  несе відповідальність за достовірність даних,  вказаних при реєстрації на Веб-сайті Виконавця. У разі надання Виконавцю неповних та/або недостовірних даних у реєстраційній формі Виконавець  не відповідає за несвоєчасне надання доступу до Послуг та/або будь-які збитки Замовника та/або неотримання Замовником доступу до Послуг та/або інші негативні наслідки, безпосередньо пов’язані з неможливістю правильної ідентифікації Замовника. 5.4. Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне надання Послуг у разі настання обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться, зокрема, аварійні та/або профілактичні та/або планові ремонтні роботи в мережах постачання електроенергії, які мають своїм наслідком тимчасову відсутність електроенергії, що унеможливлює своєчасне надання Послуг Замовнику; хакерські атаки на Веб-сайт Виконавця, які тимчасово припиняють роботу Веб-сайту Виконавця і унеможливлюють доступ до Особистого кабінету Замовника. Дія обставин непереборної сили не звільняє Виконавця від виконання його обов’язків за цим Договором, а лише відстрочує та/або продовжує строк надання Послуг на час дії обставин непереборної сили. 5.5. Всі виключні права інтелектуальної власності на відеозаписи курсу лекцій та інші матеріали, включені до пакетів Послуг, належать Виконавцю. У разі надання Замовником доступу до будь-яких матеріалів, включених до пакету Послуг, третій особі або особам чи будь-якого іншого використання цих матеріалів без дозволу Виконавця Замовник несе повну відповідальність за порушення виключних прав інтелектуальної власності Виконавця. 6. Інші умови  6.1. Цей Договір є укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати вартості Послуг зі сторони  Замовника і діє протягом 1 (одного) календарного року з моменту надсилання посилання на Особистий кабінет Замовника на адресу електронної пошти Замовника. 6.2. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку персональних даних Замовника відповідно до мети цього Договору, що включає збирання, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також подальше використання Виконавцем персональних даних Замовника у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних». 6.3. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які стосуються цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту. Якщо спірні питання неможливо врегулювати шляхом переговорів між Сторонами, спори вирішуються в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України. 6.4. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 6.5. Виконавцем за цим Договором є фізична особа-підприємець Чаленко Юрій Олександрович (творчий псевдонім – Юрій Борисов), свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В01 №612711от 28.04.2006. Платник на спрощеній системі оподаткування, не платник ПДВ Адреса Виконавця: 01133 м. Київ, вул.Щорса, будинок 36-А, гурт. Адреса електронної пошти Виконавця: andepc@gmail.com Номер телефону Виконавця: 0932730641 _________________________________________________________________________________________ Договор публичной оферты об оказании услуг 1. Общие положения 1.1. Физическое лицо-предприниматель Чаленко Юрий Александрович (творческий псевдоним – Юрий Борисов, в дальнейшем – Исполнитель) предлагает каждому лицу, обратившемуся к Исполнителю (в дальнейшем – Заказчик), оказание услуг по онлайн доступу к видеозаписям любого курса лекций и связанных с ним материалов в соответствии с пакетом услуг, выбранного Заказчиком на Веб-сайте Исполнителя (в дальнейшем – Услуги).  1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины является публичным договором, условия которого одинаковы для всех Заказчиков. 1.3. Настоящий Договор считается заключенным в порядке ст. 642 Гражданского кодекса Украины без его дальнейшего подписания и вступает в юридическую силу с момента получения Исполнителем полной оплаты  стоимости Услуг (акцепт). Акцептирование публичной оферты означает полное и безусловное принятие Заказчиком всех условий настоящего Договора без каких-либо исключений и/или ограничений. 1.4. Подтверждением полного и безусловного акцептирования публичной оферты является полная оплата стоимости Услуг Заказчиком, на основании чего настоящий Договор становится обязательным для исполнения для Исполнителя и Заказчика. 1.5. В настоящем Договоре используются такие термины: Веб-сайт Исполнителя – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: https://yuraborisov.com; Личный кабинет Заказчика – отдельная страница на Веб-сайте Исполнителя, к которой Заказчику предоставляется доступ и с использованием которой осуществляется оказание Услуг. 2. Предмет Договора. Состав Услуг 2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги путем предоставления доступа к: 2.1.1. видеозаписям любого из курсов лекций, изложенных на русском языке и предлагаемых на Веб-сайте Исполнителя;  2.1.2. иным материалам, связанным с Курсом, по выбору Заказчика в соответствии с пакетами Услуг, размещенных на Веб-сайте Исполнителя. 2.2. Заказчик подтверждает, что перед оплатой стоимости Услуг Заказчиком был осуществлен просмотр видеозаписей двух лекций из соответствующего курса, к которым Исполнитель дал свободный доступ на Веб-сайте Исполнителя. 2.3. Заказчик подтверждает, что его удовлетворяет содержание Курса в виде перечня тем, освещаемых в лекциях согласно программе курса лекций, размещенной на Веб-сайте Исполнителя. Заказчик соглашается с тем, что курс лекций может не содержать ответов на отдельные конкретные вопросы, которые уже возникли либо в будущем возникнут у Заказчика и не включены в перечень тем, составляющих содержание данного курса лекций. Заказчик также подтверждает, что его удовлетворяют манера подачи информации и подход Исполнителя к изложению материала, с которыми Заказчик ознакомился, просмотрев видеозаписи в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора. 2.4. Оказание Услуг осуществляется в режиме онлайн, для чего Заказчик должен иметь доступ к сети Интернет. Любой другой вид доступа к Услугам, включая передачу Заказчику носителя/носителей с видеозаписями курса лекций, настоящим Договором не предусматривается.  3. Порядок предоставления и оплаты Услуг 3.1. Заказчик регистрируется на Веб-сайте Исполнителя, приведя свое имя и адрес электронной почты.  3.2. Заказчик выбирает пакет Услуг и осуществляет отплату в сумме, составляющей 100% от стоимости пакета Услуг, выбранного Заказчиком, в соответствии с ценой, указанной на Веб-сайте Исполнителя. 3.3. Стоимость Услуг определяется Исполнителем и указывается на Веб-сайте Исполнителя для каждого пакета Услуг отдельно. 3.4. Оплата пакета Услуг осуществляется Заказчиком через платежную систему на Веб-сайте Исполнителя либо другим способом, согласованным Сторонами настоящего Договора. 3.5. После получения стоимости выбранного Заказчиком пакета Услуг Исполнитель в течение 1 (одного) дня высылает на электронную почту Заказчика, указанную Заказчиком при регистрации на Веб-сайте Исполнителя, ссылку на Личный кабинет Заказчика, где размещены видеозаписи курса лекций и могут размещаться иные материалы в соответствии с пакетом Услуг, выбранным Заказчиком. Доступ к видеозаписям курса лекций предоставляется Заказчику сроком на 1 (один) календарный год, начиная со дня отправки на адрес электронной почты  Заказчика ссылки на Личный кабинет Заказчика. 4. Гарантии, права и обязанности Сторон 4.1. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение настоящего Договора и исполнение всех предусмотренных ним обязанностей отвечает внутренней воле Сторон и не противоречит любым другим обязательствам, принятым на себя до заключения настоящего Договора. 4.2. Каждая из Сторон гарантирует, что она обладает необходимым объемом дееспособности, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и выполнения настоящего Договора в соответствии с его условиями. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора; 4.3.2. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором. 4.4. Заказчик обязан: 4.4.1. придерживаться условий настоящего Договора; 4.4.2. при заполнении регистрационной формы на Веб-сайте Исполнителя указать достоверные данные; 4.4.3. не передавать третьим лицам видеозаписи курса лекций и другие материалы, входящие в выбранный Заказчиком пакет Услуг, на бесплатной или платной основе. 4.5. Исполнитель вправе: 4.5.1. самостоятельно и на свое усмотрение определять содержательное наполнение пакетов Услуг, стоимость каждого пакета Услуг, а также акции, специальные предложения, скидки относительно каждого пакета Услуг; 4.5.2. не оказывать предоставление Услуг до момента зачисления стоимости оплаты Услуг на расчетный счет Исполнителя. 4.6. Исполнитель обязан: 4.6.1. предоставить Заказчику для ознакомления текст настоящего Договора путем размещения на Веб-сайте Исполнителя; 4.6.2. осуществить оказание Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 5. Ответственность Сторон 5.1. Исполнитель несет ответственность только за обязательства, указанные в настоящем Договоре. 5.2. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком информации, полученной Заказчиком в связи с оказанием Услуг, получение или неполучение Заказчиком прибыли, любой другой выгоды имущественного или неимущественного характера. 5.3. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных при регистрации на Веб-сайте Исполнителя. В случае предоставления Исполнителю неполных и/или недостоверных данных в регистрационной форме Исполнитель не отвечает за несвоевременное предоставление доступа к Услугам и/или любые убытки Заказчика и/или неполучение Заказчиком доступа к Услугам и/или другие негативные последствия, непосредственно связанные с невозможностью правильной идентификации Заказчика. 5.4. Исполнитель освобождается от ответственности на несвоевременное оказание Услуг в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления в силу настоящего Договора, не могли быть предусмотрены и предотвращены разумными средствами. К таким обстоятельствам относятся, в частности, аварийные и/или профилактические и/или плановые ремонтные работы в сетях электроснабжения, имеющие своим последствием временное отсутствие электроэнергии, что делает невозможным своевременное оказание Услуг Заказчику; хакерские атаки на Веб-сайт Исполнителя, временно прекращающие работу Веб-сайта Исполнителя и делающие невозможным доступ в Личный кабинет Заказчика. Действие обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Исполнителя от исполнения его обязанностей по настоящему Договору, а лишь отсрочивает и/или продлевает срок оказания Услуг на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.5. Все исключительные права интеллектуальной собственности на видеозаписи курса лекций и иные материалы, включенные в пакеты Услуг, принадлежат Исполнителю. В случае предоставления Заказчиком доступа к любым материалам, включенным в пакет Услуг, третьему лицу или лицам или любого другого использования этих материалов без разрешения Исполнителя Заказчик несет полную ответственность за нарушение исключительных прав интеллектуальной собственности Исполнителя. 6. Прочие условия 6.1. Настоящий Договор является заключенным с момента получения Исполнителем полной оплаты Услуг со стороны Заказчика и действует в течение 1 (одного) календарного года с момента направления ссылки на Личный кабинет Заказчика на адрес электронной почты Заказчика.  6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку персональных данных Заказчика в соответствии с целью настоящего Договора, что включает сбор, систематизацию, внесение в базы данных Исполнителя, в том числе электронные, накопление, хранение, уточнение, а также дальнейшее использование Исполнителем персональных данных Заказчика в соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных». 6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, касающимся настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Украины и обычаев делового оборота. Если спорные вопросы невозможно урегулировать путем переговоров между Сторонами, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. 6.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины. 6.5. Исполнителем по настоящему Договору является физическое лицо-предприниматель Чаленко Юрий Александрович (творческий псевдоним – Юрий Борисов), свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя В01 №612711от 28.04.2006. Плательщик на упрощенной системе налогообложения, не плательщик НДС. Адрес Исполнителя: 01133 м. Київ, вул.Щорса, будинок 36-А, гурт. Адрес электронной почты Исполнителя: andepc@gmail.com Номер телефона Исполнителя: 0932730641